Oracle JDK 8 na Debian 8

Tento tutoriál hovorí o tom ako nainštalovať Oracle JDK 8 na systém Debian.

Rýchle overenie

root@lenovo-e540:/# java -version
java version "1.7.0_111"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.7) (7u111-2.6.7-1~deb8u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.111-b01, mixed mode)

Prevzatie Oracle JDK 8

Navštívte Oracle JDK download page a nájdite verziu pre Linux x64. V našom príklade to bude jdk-8u102-linux-x64.tar.gz.

root@lenovo-e540:/root# pwd
/root
root@lenovo-e540:/root# wget --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jdk-8u102-linux-x64.tar.gz

Rozbalenie do /opt

Stiahnutý súbor rozbalíme do /opt/jdk.

root@lenovo-e540:/root# mkdir /opt/jdk
root@lenovo-e540:/root# mv ~/jdk-8u102-linux-x64.tar.gz /opt/jdk
root@lenovo-e540:/root# cd /opt/jdk
root@lenovo-e540:/opt/jdk# tar -zxf jdk-8u102-linux-x64.tar.gz
root@lenovo-e540:/opt/jdk# ls -l
total 177192
drwxr-xr-x 8 uucp 143   4096 jun 23 03:56 jdk1.8.0_102
-rw-r--r-- 1 root root 181435897 jun 27 18:02 jdk-8u102-linux-x64.tar.gz

Inštalácia

Vytvorme /opt/jdk/jdk1.8.0_102 ako novú alternatívu ku /usr/bin/java a /usr/bin/javac.

root@lenovo-e540:/opt/jdk# update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_102/bin/java 100
root@lenovo-e540:/opt/jdk# update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk1.8.0_102/bin/javac 100
root@lenovo-e540:/opt/jdk# update-alternatives --config java
Existujú 2 možnosti alternatívy java (poskytujúcej /usr/bin/java).

 Výber    Cesta                      Priorita  Stav
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java  1071   automatický režim
 1      /opt/jdk/jdk1.8.0_102/bin/java          100    manuálny režim
 2      /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java  1071   manuálny režim

Stlačením klávesu Enter ponecháte predvolenú možnosť[*], inak zadajte číslo výberu: 1
update-alternatives: using /opt/jdk/jdk1.8.0_102/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in manual mode
root@lenovo-e540:/opt/jdk# java -version
java version "1.8.0_102"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_102-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.102-b14, mixed mode)